Program “Moja Woda”

Program “Moja Woda”

Program Moja Woda

Z programu „Moja Woda” mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda” – dalej jako „Program”.

Można dostać dotację do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, nie więcej niż 5000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

Program realizowany w latach 2020 –2024 lub do czasu rozdysponowania puli środków.

Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.06.2020r. do 30.06.2024r. Zawieranie umów z beneficjentami przewidziane jest w terminie do 30.06.2024 r.

Nabór wniosków odbywa się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Poznań: https://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/osoby-fizyczne/aktualne-nabory/program-priorytetowy-moja-woda/

Katowice: https://www.wfosigw.katowice.pl/ogloszenie-o-naborze-01-07-2020.html

 

Warunki dofinansowania przedsięwzięć:

 • Minimalna wartość kwalifikowanego zakresu przedsięwzięcia objętego wsparciem 2 tys. zł.
 • Minimalna sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników, stanowiących koszt kwalifikowany 2m3.
 • Dofinansowanie może być udzielone beneficjentom pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa, nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej,
 • Realizacja przedsięwzięcia nie może zostać zakończona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW.
 • Realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, poprzedzona uzyskaniem wymaganych ostatecznych decyzji administracyjnych, jeżeli przepisy prawa nakładają konieczność uzyskania takich decyzji, a zastosowane urządzenia i materiały muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na rynku polskim.
 • Okres trwałości przedsięwzięcia 3 lata od daty jego zakończenia
 • W okresie trwałości przedsięwzięcia beneficjent zobowiązany jest do zachowania całości dokumentacji związanej z projektem i eksploatacji instalacji zgodnie z przeznaczeniem

 

Rodzaje przedsięwzięć oraz kategorie kosztów kwalifikowanych

 1. Wsparciem finansowym mogą zostać objęte przedsięwzięcia, które umożliwią zebranie wód opadowych (w tym roztopowych) z działki oraz wykorzystanie w całości zebranej wody, zaś ich celem powinna być maksymalizacja wskaźnika zatrzymania wód opadowych, tak aby nie było konieczności podłączenia posesji do kanalizacji.
 2. Na obszarach wyposażonych w systemy kanalizacji deszczowej dopuszcza się utrzymanie istniejącego podłączenia posesji do kanalizacji deszczowej, przy aktualizacji warunków przyłączeniowych, które umożliwią odprowadzenie nadmiaru wód opadowych (w tym roztopowych), tylko w przypadku wystąpienia sytuacji ekstremalnych, długotrwałych deszczy lub deszczy nawalnych (odpływ awaryjny).
 3. Z Programu nie mogą być finansowane przedsięwzięcia, w których zakłada się odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej.
 4. Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, dostawa, montaż, budowa i uruchomienie instalacji:

1) do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe –bez orynnowania),

2) do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiornika podziemne, zbiorniki naziemne, „oczka wodne”),

3) do retencjonowana wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe –bez kosztów nasadzeń),

4) do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach –zielone dachy (warstwa drenażowa –bez kosztów nasadzeń),

5) do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych) (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej/roztopowej). Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania/wykorzystania wód opadowych (w tym roztopowych) oraz koszty adaptacji elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Poznań:

???? Marcin      ???? 518 616 146     ???? mbartkowiak@akwedukt.net

???? Cezary     ???? 505 022 588     ???? cmezynski@akwedukt.net.pl

Katowice:

???? Maciej     ???? 883 848 846     ???? msobczak@akwedukt.net.pl